Temeljem članka 11 stavka 1 i 2, članka 13 stavka 2 Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17), Skupština Hrvatske udruge za medicinsko pravo na osnivačkoj sjednici održanoj 28. studenog 2018. godine donosi

S T A T U T
HRVATSKE UDRUGE ZA MEDICINSKO PRAVO

I OPĆE ODREDBE

Članak 1

Hrvatska udruga za medicinsko pravo (dalje: Udruga) dragovoljna je, nestranačka, strukovna udruga zdravstvenih radnika i pravnika koji promiču suvremene znanstvene i praktične standarde te etičke vrijednosti u medicini i pravu, te koji svojim stručnim profesionalnim djelovanjem i radom te javnim nastupima proklamiraju jačanje pravne sigurnosti i svjesnosti odgovornosti pružatelja zdravstvenih usluga, a sve u svrhu ostvarivanja i zaštite temeljnih prava građana Republike Hrvatske na zdravstvenu zaštitu.

Članak 2

Udruga nosi naziv:

HRVATSKA UDRUGA ZA MEDICINSKO PRAVO,

a koristi i skraćeni naziv:

HUMP.

 

Uz naziv na Hrvatskom jeziku, koristi se i naziv Udruge na engleskom jeziku:

CROATIAN SOCIETY OF MEDICAL LAW.

te skraćeni naziv na engleskom jeziku:

CSML.

Članak 3

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Vijeće Udruge.

Članak 4

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske u skladu sa Statutom.

Udruga može djelovati i u Europskoj uniji sukladno odlukama Skupštine udruge.

Članak 5

Udruga je pravna osoba.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik Udruge.

U slučaju dulje odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Udrugu zastupa Glavni tajnik po odluci Vijeća Udruge.

 

Članak 6

Udruga ima svoj znak.

Znak Udruge je stiliziran, ovalnog oblika, uokvireno hrvatskim pleterom, nazivom Udruge na obodu te motivom sa zavijenom zmijom oko uspravnog bata. (Izgled znaka kao sastavnog dijela Statuta u privitku).

Članstvo u Udruzi dokazuje se iskaznicom.

Iskaznica Udruge pravokutnog je oblika s licem na kojem je naziv Udruge, znak Udruge te ime i prezime člana Udruge. Na naličju iskaznice nalazi se tekst na latinskom jeziku “IUS INCOGNITUM”, hrvatskog prijevoda “još nepoznato pravo”, datum osnivanja Udruge, redni broj iskaznice, ime i prezime te potpis predsjednika Udruge.

Znak i iskaznica Udruge koriste se na način da ne šteti časti, dostojanstvu i ugledu Udruge i Hrvatske države u cjelini.

Članak 7

Udruga ima svoj pečat.

Pečat je četvrtastog oblika veličine 5x3 cm. Na pečatu piše puni naziv Udruge i sjedište na hrvatskom i engleskom jeziku, te je u sredini znak Udruge.

Članak 8

Udruga ostvaruje zadane ciljeve i zadatke neposredno ili putem razreda Udruge.

Udruga može osnovati pojedine razrede kao organizacijske oblike Udruge radi lakšeg ostvarenja postavljenih ciljeva i zadataka Udruge sukladno Zakonu, Statutu te drugim općim aktima Udruge.

II CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI

Članak 9

Cilj Udruge je promicanje prava i svjesnosti odgovornosti zdravstvenih radnika te zaštita i pružanje pomoći istima u obavljanju zvanja.

Cilj Udruge je i zaštita prava pacijenata i građana Hrvatske te jačanja odgovornosti građana prema zdravlju, zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom sustavu.

Cilj Udruge je i promicanje i unapređenje znanstvenih i praktičnih standarda obavljanja zdravstvene djelatnosti te zaštita vrijednosti kodeksa medicinske i pravne etike i deontologije.

Cilj udruge je sustavna edukacija stručnjaka iz područja medicinskog prava.

Udruga djeluje na području zaštite zdravlja, strukovne udruge u području zaštite zdravlja.

Članak 10

Djelatnost Udruge odnosi se na:

 1. promociju instituta medicinskog prava kod zdravstvenih radnika i pravnika.
 2. donošenje, predlaganje i promicanje suvremenih medicinsko-pravnih standarda u obavljanju zdravstvene djelatnosti.
 3. standardizaciju postupaka i razmjenu iskustava između zdravstvenih radnika i pravnika u području medicinskog prava posebice u primjeni etičkih i moralnih načela.
 4. nuđenje znanstvenih i praktičnih rješenja kod statusnih, profesionalnih, etičkih pitanja i dilema zdravstvenih radnika i pravnika u pružanju zdravstvene zaštite.
 5. pomoć kod ostvarivanja prava i pitanja odgovornosti zdravstvenih radnika.
 6. edukacija zdravstvenih radnika i pravnika u znanstvenom i praktičnom području medicinskog prava
 7. razmjena iskustava i povezivanje s odgovarajućim udrugama u RH inozemstvu.
 8. organiziranje i evidentiranje učinjenog na području medicinskog prava kroz izdavanje publikacija, brošura i knjiga te pokretanjem znanstvenih i drugih projekata u istu svrhu.
 9. suradnja Udruge s Medicinskim fakultetima, Pravnim fakultetima, Ministarstvom zdravstva RH, Ministarstvom pravosuđa, te drugim tijelima državne vlasti u Republici Hrvatskoj.
 10. suradnja Udruge s Hrvatskim liječničkim zborom i drugim stručnim društvima, komorama te drugim udruženjima i udrugama Republike Hrvatske.
 11. suradnja s inim udrugama zdravstvenih radnika i pravnika.
Članak 11

Rad Udruge je javan.

Iznimno odlukom tijela Udruge, sjednice tijela mogu biti bez prisustva javnosti, ako je to u interesu članova Udruge ili ukoliko su teme sjednica i rasprave pod označeni jednom od klasifikacijom tajnosti podataka sukladno Zakonu o tajnosti podataka i od interesa Udruge i Republike Hrvatske.

U svrhu obavještavanja članstva Udruga može izdavati časopis, bilten i priopćenja.

III ČLANSTVO

Članak 12

Udrugu sačinjavaju redoviti, posebni i časni članovi.

Redoviti članovi Udruge su zdravstveni radnici i pravnici, hrvatski državljani, te pravne osobe koje obavljaju djelatnost u području prava, zdravstva i osiguranja. Redoviti član Udruge postaje se temeljem odluke Vijeća Udruge na vlastiti zahtjev.

Posebni članovi Udruge mogu biti hrvatski državljani drugih srodnih profesija te studenti medicine, zdravstvenih studija i prava kao i pravne osobe koje obavljaju druge srodne djelatnosti. Posebni član Udruge postaje se temeljem odluke Vijeća Udruge na vlastiti zahtjev ili na prijedlog tijela Udruge uz pisani pristanak osobe koja se predlaže.

Časni članovi Udruge može biti građanin Republike Hrvatske kao i pravna osoba koji svojim radom i djelovanjem doprinosi razvoju Udruge ili medicinskog prava. Časni član Udruge postaje se na temelju odluke Vijeća Udruge na prijedlog Začasnog suda Udruge uz pristanak osobe koja se predlaže.

Članak 13

Članstvo u Udruzi dokazuje se iskaznicom.

Iskaznica se izdaje na temelju odluka Vijeća Udruge.

Članak 14

Prava redovitih, posebnih i časnih članova Udruge su:

 1. sudjelovanje u radu Udruge,
 2. biti izvješten o radu Udruge i radu tijela Udruge,
 3. davati ocjene i mišljenja o radu Udruge i tijela Udruge,
 4. podnositi prijedloge za rad Udruge te donošenje odluka, zaključaka i preporuka.

Prava redovitih članova Udruge su i:

 1. birati i biti biran u tijela Udruge.
Članak 15

Obveze redovnih, posebnih i časnih članova Udruge su:

 1. pridržavati se Statuta i drugih općih akata Udruge i tijela Udruge,
 2. aktivno doprinositi ostvarenju ciljeva i ispunjavanju zadataka Udruge,
 3. provoditi zaključke i odluke tijela Udruge,
 4. čuvati čast, dostojanstvo i ugled Udruge te pravne i liječničke struke u cjelini,
 5. ponašati se sukladno pravnoj odnosno medicinskoj etici,

Obveze redovnih i posebnih članova su:

 1. plaćati članarinu.
Članak 16

Članstvo u Udruzi prestaje:

 1. svojevoljnim istupom iz članstva na osnovi pismenog zahtjeva, ili usmenog zahtjeva na sjednici tijela Udruge,
 2. neplaćanjem članarine,
 3. isključenjem na temelju odluke Začasnog suda Udruge,
 4. smrću.
Članak 17

Član Udruge podliježe stegovnoj odgovornosti kada ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je Udruga osnovana, kada teže povrijedi ovaj Statut i djeluje protivno programu rada Udruge, aktima i odlukama Skupštine i drugih tijela Udruge, kada svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge te kada ne ispuni svoje obveze u snošenju troškova zajedničkog djelovanja, uporabe imovine i usluga Udruge.

Stegovne mjere koje se primjenjuju na člana Udruge su opomena, uskrata prava sudjelovanja u radu Udruge (suspenzija) i isključenje iz članstva Udruge.

Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanoga upozorenja članu.

Odluku o stegovnoj mjeri donosi Začasni sud Udruge na temelju zahtjeva tijela Udruge.

Protiv odluke Začasnog suda Udruge o stegovnoj mjeri, član Udruge može se žaliti Skupštini Udruge. Odluka Skupštine Udruge je konačna.

Članak 18

Članovi udruge se upisuju u evidenciju članstva Udruge koju vodi u elektronskom obliku glavni tajnik Udruge i obvezno sadrži podatke o: osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Članak 19

Evidencija članstva uvijek je dostupna na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 20

Udruga može dodijeliti priznanja, povelje i pohvale te nagrade članovima Udruge i drugim zaslužnim građanima Republike Hrvatske.

Odluku o dodjeli priznanja, povelje i pohvale te nagrade donosi Vijeće Udruge na temelju prijedloga Začasnog suda Udruge.

Odluku o idejnom rješenju i izgledu priznanja, povelje i pohvale donosi Vijeće Udruge na temelju prijedloga Začasnog suda Udruge.

IV TIJELA UDRUGE

Članak 21

Središnja tijela Udruge su:

 1. Skupština Udruge,
 2. Vijeće Udruge,
 3. Predsjednik Udruge,
 4. Glavni tajnik Udruge,
 5. Začasni sud Udruge,
 6. Rizničar Udruge,
 7. Likvidator Udruge.

IV - 1. Skupština Udruge

Članak 22

Najviše tijelo Udruge je Skupština Udruge.

Skupštinu Udruge čine svi poslovno sposobni redoviti članovi fizičke osobe te predstavnik pravne osobe redovne članice Udruge te članovi Vijeća i Začasnog suda Udruge.

Redovito zasjedanje Skupštine održava se svake godine dok se izborno zasjedanje održava svake četiri (4) godine..

Članak 23

Skupštinu Udruge saziva predsjednik Udruge na prijedlog Vijeća Udruge.

Odluka o sazivanju Skupštine Udruge sadržava mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, prijedlog Dnevnog reda, prijedlog Poslovnika o radu Skupštine te poziv članovima Skupštine radi sudjelovanja u radu Skupštine.

Predsjednik Udruge obvezan je sazvati Skupštinu Udruge i na inicijativu najmanje trećine (1/3) članova Skupštine Udruge.

Rok za sazivanje Skupštine Udruge je 60 dana od dana zaprimanja prijedloga ili zahtjeva u tajništvo Udruge.

Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove ili nije u mogućnosti sazvati Skupštinu u navedenom roku, istu dužnost prenosi se na Glavnog tajnika Udruge.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge sjednicu Skupštine može sazvati zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje 1/3 članova Skupštine Udruge upisani u evidenciju članstva prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 24

Skupštinom Udruge predsjedava predsjednik Udruge.

Skupštinom Udruge može predsjedavati i Glavni tajnik Udruge po pismenom ovlaštenju predsjednika u slučaju njegove spriječenosti.

Skupština Udruge donosi pravovaljane odluke ako je nazočna natpolovična većina članova Skupštine.

Odluke Skupštine Udruge donose se natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Članak 25

Zadaće Skupštine Udruge su:

 1. biranje radnih tijela Skupštine,
 2. donošenje Statuta Udruge,
 3. donošenje Poslovnika o radu Skupštine Udruge,
 4. biranje i razrješavanje predsjednika i Glavnog tajnika Udruge,
 5. biranje i razrješavanje Rizničara, članova Vijeća Udruge, Začasnog suda Udruge.
 6. raspravljanje i usvajanje izvješća predsjednika Udruge, Glavnog tajnika Udruge, Rizničara Udruge, Vijeća Udruge, Začasnog suda Udruge.
 7. raspravljanje i usvajanje financijskog izvješća Udruge i donošenje godišnjeg financijskog plana Udruge,
 8. donosi odluku o članarini u Udruzi,
 9. donosi odluku o prestanku rada Udruge,
 10. donosi i druge odluke utvrđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

IV - 2. Vijeće Udruge

Članak 26

Vijeće Udruge je izvršno tijelo Skupštine Udruge koje obavlja sve poslove i aktivnosti Skupštine Udruge između dva zasjedanja Skupštine Udruge.

Vijeće Udruge je za svoj rad odgovorno Skupštini Udruge.

Sve odluke koje donosi Vijeće Udruge podložne su potvrđivanju na slijedećem zasjedanju Skupštine Udruge.

Članak 27

Vijeće Udruge čine:

 • Predsjednik Udruge,
 • Glavni tajnik Udruge.
 • Rizničar Udruge
 • 2 člana Vijeća.

Mandat Vijeća Udruge je 4 godine.

Članak 28

Vijeće Udruge donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom najmanje polovice članova Vijeća Udruge.

Vijeće Udruge saziva predsjednik Udruge najmanje jednom u tri mjeseca.

Sazivanje sjednica i rad Vijeća Udruge propisan je Poslovnikom o radu Vijeća Udruge.

Članak 29

Zadaće Vijeća Udruge su:

 1. provođenje odredbi Statuta Udruge,
 2. utvrđivanje teksta Statuta Udruge odnosno Odluke o izmjenama i dopunama Statuta,
 3. podnosi Skupštini Udruge izvješće o radu i financijskom poslovanju za vrijeme između dva zasijedanja Skupštine Udruge,
 4. donosi i provodi plan i program aktivnosti Udruge za vrijeme svog mandata,
 5. predlaže godišnji financijski plan i program rada Udruge,
 6. donosi odluku o osnivanju razreda Udruge,
 7. donosi Poslovnik o radu Vijeća Udruge,
 8. donosi Pravilnik o radu Začasnog suda,
 9. organizira sve potrebne radnje za sazivanje i rad Skupštine Udruge,
 10. donosi i druge odluke utvrđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

IV - 3.Predsjednik Udruge

Članak 30

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge.

Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu.

Mandat predsjednika Udruge traje 4 godine.

Predsjednik Udruge izvješće o svom radu podnosi Skupštini Udruge.

IV - 4. Glavni tajnik Udruge

Članak 31

Glavni tajnik Udruge svoju dužnost obavlja profesionalno ili volonterski, ovisno o odluci Vijeća Udruge.

Glavnog tajnika Udruge bira Skupština Udruge između članova Udruge.

Glavni tajnik je član Vijeća po položaju.

Glavni tajnik Udruge:

 1. provodi odluke Skupštine i Vijeća Udruge,
 2. provodi odluke drugih središnjih tijela Udruge,
 3. vodi centralnu evidenciju članstva Udruge,
 4. obavlja i druge potrebite administrativne poslove.

Za svoj rad Glavni tajnik može primati naknadu određenu odlukom Vijeća Udruge.

U slučaju privremene spriječenosti predsjednika Udruge, Udrugu predstavlja i zastupa Glavni tajnik Udruge prema pismenom ovlaštenju predsjednika Udruge.

IV - 5.Začasni sud Udruge

Članak 32

Začasni sud Udruge nezavisno je tijelo koje se sastoji od predsjednika Začasnog suda te 2 člana.

Predsjednika i članove Začasnog suda bira Skupština Udruge na mandat od 4 godine.

Začasni sud donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom članova Začasnog suda.

Članak 33

Začasni sud:

 1. odlučuje o stegovnim mjerama prema članovima Udruge donosi odluku o isključenju iz članstva u Udruzi,
 2. predlaže dodjelu priznanja, povelja i pohvala te nagrada članovima Udruge i drugim zaslužnim građanima Republike Hrvatske,
 3. rješava sporove i sukob interesa između članova Udruge,
 4. daje prijedlog idejnog rješenja i izgleda priznanja, povelja i pohvala Udruge,
 5. daje prijedlog za časno članstvo u Udruzi,
 6. provodi i druge mjere propisane Statutom i općim aktima Udruge.
Članak 34

Sjednice Začasnog suda saziva predsjednik Začasnog suda prema potrebi.

Rad sjednicama Začasnog suda propisan je ovim Statutom te Poslovnikom i Pravilnikom o radu Začasnog suda te drugim aktima Udruge.

 1. 6. Rizničar Udruge
Članak 35

Rizničara Udruge bira Skupština na mandat 4 godine između članova Udruge.

Rizničar Udruge:

 1. provodi odluke Skupštine i Vijeća Udruge,
 2. provodi odluke drugih središnjih tijela Udruge,
 3. odgovoran je za financijsko poslovanje Udruge
 4. priprema izvješća i financijske planove Udruge,
 5. obavlja i druge potrebite administrativne poslove.

Za svoj rad Rizničar može primati naknadu određenu odlukom Vijeća Udruge.

V IMOVINA I PRIHODI

Članak 36

Udruga nekretnine i ostalu imovinu neophodnu za rad i djelovanje stječe:

 1. kupnjom iz vlastitih sredstava,
 2. privremenom posudbom prema ukazanim potrebama,
 3. donacijom,
 4. dotacijom te
 5. sponzorstvom.
Članak 37

Udruga ostvaruje prihode iz:

 1. državnog proračuna,
 2. članarina,
 3. dragovoljnih priloga,
 4. donacija,
 5. sponzorstva te
 6. drugih izvora sukladno Zakonu.
Članak 38

Udruga svoje financijsko poslovanje obavlja preko jedinstvenog žiro računa te deviznog računa i FINE-e

Udruga može svoje poslovanje obavljati i preko poslovne banke.

Članak 39

Odgovorne osobe ovlaštene za upravljanje sredstvima Udruge te potpisivanje platnih naloga Udruge su:

 1. Predsjednik Udruge,
 2. Glavni tajnik udruge
 3. Rizničar Udruge.
Članak 40

Udruga ima i likvidatora sukladno zakonu.

Likvidatora bira Skupština Udruge na prijedlog predsjednika Udruge.

Likvidator ne mora biti član Udruge.

U slučaju prestanka rada Udruge, sva imovina Udruge te sredstva na računu Udruge prelaze u vlasništvo i na raspolaganje zakladi iz koje se osiguravaju sredstva za pomoć djeci i obiteljima nestalih, zatočenih ili poginulih Hrvatskih branitelja odlukom Skupštine Udruge.

Likvidator je obvezan postupati sukladno zakonu i prethodnom stavku ovog članka.

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41

Udruga svoje djelovanje i unutarnje odnose propisuje temeljnim te općim aktima sukladno Zakonu.

Temeljni akt Udruge je Statut Udruge.

Opći akti Udruge su poslovnici, pravilnici o radu, odluke, uputstva, zaključci te drugi opći akti, a svi u skladu s temeljnim aktom te u skladu Zakona.

Svi akti u suprotnosti odredbama Statuta Udruge ili pozitivnim zakonskim propisima nisu pravovaljani i nemaju učinka.

Članak 42

Statut Udruge donosi Skupština Udruge na svom redovitom zasjedanju.

Iznimno u slučajevima zakonskih potreba izmjena i dopuna Statuta odnosno usklađivanja Statuta sa zakonom, Statut donosi Vijeće Udruge.

U slučajevima iz stavka 2 ovog članka, na narednoj sjednici Skupštine Udruge, Skupština potvrđuje izmijenjeni i dopunjeni Statut.

Članak 43

Akte Udruge donosi Vijeće Udruge osim ukoliko to nije Statutom određeno drugačije.

Članak 44

Ovaj Statut donosi se na osnivačkoj Skupštini Udruge održanoj dana 28. studenog 2018. godine u Zagrebu.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruge.

Sva tijela izabrana na Skupštini Udruge započinju svoj rad konstituiranjem na osnivačkoj Skupštini.

U Zagrebu, 28. studenog 2018. godine

Predsjednik Udruge

Miran Cvitković